ترجمه کارت بازرگانی+حکم دادگاه وکارگزینی+فیش حقوق+اجاره نامه+اساسنامه+روزنامه رسمی+تشخیص وقبض مالیات

ترجمه کارت بازرگانی+حکم دادگاه وکارگزینی+فیش حقوق+اجاره نامه+اساسنامه+روزنامه رسمی+تشخیص وقبض مالیاتThis is a featured page

Najit logo Naati logo
_____________________________________________________________________________________دکـتر حـسن امـیرشاهی : وکـیل ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان کانادا) و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی دادگـسـتـری ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا و ناجیت امریکا:دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه مشاوره ونظریه کتبی حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشوردارالترجمه رسمی تهران ( مناطق هفت تیر ، مطهری / تخت طاووس ، قائم مقام ، کریم خان ، عباس آباد / شهید بهشتی ، سهروردی ، ولیعصر ، بخارست ، وزرا ، میدان آرژانتین با مجوّز و عضویت ناتی استرالیا و نیوزلند ( زلاند نو ) و ناجیت آمریکا و کانادا
دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک 30 - طبقه 2 - واحد 5
E-mail : info@amirshahilaw.com پست الکترونیکی
تلفن : 88319672 ، 88311592 ، 88311593 ، 88320174, 88317215,، 09121077760
فکس : 88823698 ، 88320173


Weblog: http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com, 226451HAAM-IR
: تلکس

دفتر تجریش : پل تجریش ، خیابان ولیعصر ، ابتدای کوچه کاشانچی ، پلاک 20/1(ساختمان گلبرگ) ، طبقه 4 ، واحد 10
تلفن : 22759734 ، 09128093451
فکس : 22730665, 22725560 , 22732793


info@amirshahilaw.com
پست الکترونیکی

Iran (Tehran) Australian NAATI &American NAJIT Accreditation & Affiliation as Persian (Farsi) Translator ,Persian - English Translation,ِ Documents & Signature Authentication , Legalization , Checking , Review & Verification
1 - Tehran Downtown Office : Suite 5, 2nd Fl., Magnolia Alley , South Ghaem Magham Farahani St., Tehran 1588613917 , Iran
E-mail
: info@amirshahilaw.com
2 - Tajrish Office :
Flat No. 10 , 4th Fl., No. 20/1 , Beginning of Kashanchi Alley , Valiasr St., Tajrish , Tehran,Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
Tel : 98-912-1077760 , (+98 21) 88319672 (downtown office) 22759734 ( Tajrish Office )

Fax : (+98 21) 88823698 (downtown office) 22730665 ( Tajrish Office )

Maison de traduction et cabinet d'avocats du docteur AMIRSHAHI

مکتب الدکتور امیرشاهی للترجمة و المحاماة والإستشارات القانونیة

Law Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI (Esq.) & Associates, Cabinet d'avocats de Me Hassan AMIRSHAHI et Associés

Barristers & Solicitors/ Avocats à la cour et conseillers juridiques (Members of local,national,regional and international bars)
(Downtown Office): Suite 5, 2nd Fl., 30 Magnolia Alley, Off Ghaem Magham St. Tehran 1588613917, Iran

(in English) www.amirshahilaw.com
(in French) www.teheranavocats.com
(in Persian/Farsi) www.lawiran.org
(in Arabic) www.iranlegal.net
http://iranlaw.wordpress.com/ (in Persian/Farsi)
www.irantrademarkpatent.com (on intellectual property matters)
www.iran-attorney.net (under construction)
www.iran-lawyer.com (under construction)
www.iraniplawyer.com (on intellectual property and PVR rights)
www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)
http://naatitajrish.blogfa.com (on translation services)
E-mail : info@amirshahilaw.com, naati_najit
@yahoo.com


Useful Links:
http://www.rooznamehrasmi.ir/ (Official Gazette)
http://www.ssaa.ir/ (State Organization for Registration of Deeds & Properties)
http://www.icbar.ir/(Iran Central Bar Association)
http://karshenasan.ir/ (Association of Official Experts)
http://www.iaot.ir/ ( Iranian Association of Official Translators)
http://www.naati.com.au/ (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters)
http://www.najit.org/ (National Association of Judiciary Interpreters & Translators)
http://www.ibanet.org/ (International Bar Association)


More pages