گواهی شغلی (سابقه کار) برای استرالیا و کانادا چگونه باید باشد؟

گواهی شغلی (سابقه کار) برای مهر ناجیت و یا ناتی چگونه باید باشد؟ سابقه کاری در صورتی که روی سربرگ شرکت باشد و آدرس، تاریخ، شماره و مهر و امضای مدیرعامل شرکت را داشته باشد با مهر ناتی و یا ناجیت (بستگی به کشور منظور و مقصود برای استفاده ) قابل ترجمه است و لازم نیست خطاب به هیچ شخص خاصی باشد ( مانند تمامی مراجع ذیربط : (To whom it may concern اما اگر خطاب به هر جایی هم باشد مشکلی ندارد. خوشبختانه ترجمه با مهر ناجیت و ناتی به ارانه کپی روزنامه رسمی یا سوابق بیمه و فیش حقوقی نیز احتیاج ندارد اما آدرس و مهر و امضای مدیرعامل حتما باید باشد وگرنه مراجع ارزیابی کننده به آن اعتبار نمی‌دهند. درگواهی کارمهم این است که طو ل خدمت (ابتدا و انتهائ استخدام) و نوع ان (تمام وقت و یا پاره وقت ) ذکر شود و همچنین اگر با شرح کامل جزییات شغلی باشد بهتر است اما با همان شکل مختصر هم قابل استفاده است در ضمن اینکه خیلی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های دولتی شرح وظایف مخصوص برای هر شغلی را به طور مدون دارند و در صورت درخواست یا با مهر و امضا و یا بدون مهر و امضا ضمیمه گواهی می کنند که اگر در متن گواهی ذکر شود شرح وظایف ضمیمه است آن برگه ضمیمه را نیز می‌توان ممهور به مهر ناتی و یا ناجیت کرد.

دکـتر حـسن امـیرشاهی : وکـیل ( عـضو کانون بین الـملـلی وکـلا و انـجـمن وکلای فـرانـسـه زبان کانادا) و مـتـرجم رســمی فرانسه و انگلیسی دادگـسـتـری ایـران و نـاتی اسـتـرالـیا
(شماره عضویت 69666) وناجیت امریکا و کانادا:شماره عضویت 15736:دارالترجمه رسمی با مهر معتبر بین المللی ، برابر با اصل و تایید مدارک به زبان خارجه مشاوره ونظریه کتبی حقوقی و وکالت درخصوص پرونده های خارج از کشور ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور

ناتی متشکل از اختصار حروف اول کلمات " جامعه سراسری احراز و اصدار صلاحیت مترجمین کتبی و شفاهی " است. دفتر ناتی در استرالیا بوده و مرکزی برای اعتبار بخشی و صدورمجوز به رسمیت
شناختن مترجمان معتمد و موثوق به استرالیا پراکنده درسراسر جهان، حفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان کتبی و شفاهی است. فایده ترجمه مدارک با ناتی علاوه بر صرفه جویی در وقت، اطمینان بیشتر به صحت ترجمه در نزد مقامات استرالیایی و زلاند نو (نیوزیلند) نیز عدم نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه است که امتیاز بسیار مهمی به حساب میآید.

ناجیت مخفف حروف اول کلمات " جامعه سراسری مترجمین کتبی و شفاهی دادگسنری " است. دفتر نجیت در امریکا می باشد
درحال حاضر در ایراندارالترجمه رسمیدکتر امیرشاهی ، وکیل و مترجم رسمی دادگستری ، تنها دارنده مهر ناجیت که در آمریکا و کانادا معتبر است می باشد و همچنین کارهایی از قبیل تأیید افیدیویت ، عکس و گواهی و تصدیق امضاء و نگارش نظریه توضیحی وکیل در خصوص قوانین ایران و با توجه به وضعیت خاص فرد متقاضی را برای ارائه به مراجع خارج از کشور با مهر انگلیسی انجام میدهد

دفتر تجریش :پل تجریش ، خیابان ولیعصر ، ابتدای کوچه کاشانچی ، پلاک 20/1(ساختمان گلبرگ) ، طبقه 4 ، واحد 10
تلفن :22704817,22705217,22725560،09128093451
فکس : 22732796,22730665, 22759734 , 22732793
226451HAAM-IR :تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com:وب سایت
E
-mail : info@amirshahilaw.com: پست الکترونیکی

دفتر مرکز شهر : خیابان قائم مقام - کوی ماگنولیا - پلاک 30 - طبقه 2 - واحد 5
تلفن :: 88319672،88311592،88311593،88320174،09121077760
فکس :88823698،88320173
E-mail : info@amirshahilaw.com: پست الکترونیکی
http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com: وب سایت
226451HAAM-IR: تلکس
http://naatitajrish.blogfa.com :وبلاگ

دارالترجمه های رسمیایران استرالیا و ایران کانادا:کبک /طهران اتاوا
شرایط تایید ترجمه رسمی (غیر ترجمه ناتی و ناجیت) مدارک
Iran (Tehran) Australian NAATI &American NAJIT Accreditation & Affiliation as Persian (Farsi) Translator ,Persian - English Translation,ِ Documents & Signature Authentication , Legalization , Checking , Review & Verification
1 - Tehran Downtown Office : Unit 5, 2nd Fl., Magnolia Alley , South Ghaem Magham Farahani St., Tehran 1588613917 , Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
2 - Tajrish Office : Flat No. 10 , 4th Fl., No. 20/1 , Beginning of Kashanchi Alley , Valiasr St., Tajrish , Tehran,Iran
E-mail : info@amirshahilaw.com
Tel : 98-912-1077760 , 98-912-8093451(+98 21) 88319672 (downtown office) 22759734 ( Tajrish Office )
Fax : (+98 21) 88823698 (downtown office) 22730665 ( Tajrish Office )

Maison de traduction et cabinet d'avocats du docteur AMIRSHAHI

مکتب الدکتور امیرشاهی للترجمة و المحاماة والإستشارات القانونیة

Law Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI (Esq.) & Associates, Cabinet d'avocats de Me Hassan AMIRSHAHI et Associés

Barristers & Solicitors/ Avocatsàla cour et conseillers juridiques (Members of local,national,regional and international bars)
(Downtown Office): Suite 5, 2nd Fl., 30 Magnolia Alley, Off Ghaem Magham St. Tehran 1588613917, Iran

(in English)www.amirshahilaw.com
(in French)www.teheranavocats.com
(in Persian/Farsi)www.lawiran.org
(in Arabic)www.iranlegal.net
http://iranlaw.wordpress.com/(in Persian/Farsi)
www.irantrademarkpatent.com(on intellectual property matters)
www.iran-attorney.net(under construction)
www.iran-lawyer.com(under construction)
www.iraniplawyer.com(on intellectual property and PVR rights)
www.iran-energy-oil-gas.com(under construction)
http://naatitajrish.blogfa.com(on translation services)
E-mail:info@amirshahilaw.comandnaati_najit@yahoo.com
گواهی شغلی (سابقه کار) برای استرالیا و کانادا چگونه باید باشد؟